شعرهای ژاپنی شاعر ایرانی
کتاب های گوی در طاقچه
نشر گوی
جشن رونمایی از کتاب اندازه نما در لانگشات
نمایشگاه کتاب گلستان
نمایشگاه کتاب گرگان - نشر گوی