نشر گوی از سال ۱۳۸۶ فعالیت نشر کتاب را آغاز کرد سه رقمی شدن عناوین چاپ شده طی ده سال نشان از فعالیت ارام ولی مستمر نشر گوی طی این سالها داشته است . در کنار چاپ گروههای نخصصی کتابهایی مانند گروه کتابهای بهایی پژوهی و کتابهای گل خونه کمک به چاپ کتابهای جدید توسط نویسندگان جدید از اهداف فعالیتهای نشر گوی بوده است .

این انتشارات با داشتن کادر قوی در مراحل تولید و پیش تولید مانند طراحی ، صفحه آرایی در محل انتشارت  توانسته به مولفان آثار کمکهای ویژه ای انجام دهد تا کیفیت آثار همواره از شاخصه های کتابهای تولید شده باشد . در کنار کیفیت بالای این آثار زمان کوتاه و گاهی بسیار کوتاه از زمان تصمیم به تالیف تا انتشار آثار  نشر گوی یک مولفه همیشگی بوده است.