پوستر نمایشگاه
شعرهای ژاپنی شاعر ایرانی
کتاب های گوی در طاقچه
نشر گوی